Bragdmerke

Bragdmerketkan tildeles den eller de som har gjort en særlig godsportslig innsats for idrettslaget i årsmøteperioden. Med særlig god sportslig innsats menes her plassering i regionalemesterskap, deltagelse i nasjonale mesterskap eller tilsvarende. Representasjonfor Norge, så vel i junior som i seniorklasse kan ogsåkvalifisere til bragdmerket. Tilsvarende prestasjoner oppnådd som del avet lag kvalifiserer også for tildeling.Gruppene kan foreslå kandidater. Det er hovedstyret som med minst 2/3 flertall bestemmer omhederstegnet skal deles ut og til hvem.

Hovedstyret sender ut påminnelse til gruppene om å melde inn aktuelle kandidater for bragdmerke november hvert år.

Fortjenestemedalje

Fortjenestemedaljentildeles personer som har vist et stort ogekstraordinært engasjement for idrettsarbeid i laget over lang tid, og som legger ned et verdifullt frivillig arbeid. Dette kan være innen foradministrasjon eller annet dugnadsarbeid. Det er hovedstyret som med minst 2/3 flertall bestemmer omhederstegnet skal deles ut og til hvem. Styret er ikke bundet av noen regler, men tar sine bestemmelser etter beste skjønn etter at alle grupperhar hatt mulighet til å foreslå kandidater. Enkeltmedlemmer kan foreslå kandidater. Medaljen kan tildeles en gang.

Dersom det skal deles ut fortjenestemedalje gjør styret dette på årsmøtet.

Idrettsstipend

Stipendet skal ha som formål å motivere og stimulere til videreutvikling avidretten i Grong IL,gjennomat    idrettsutøverne fortsatt ønsker drive sinidrett som gode ambassadører for idrettslaget.
I tillegg skal stipendetvære til hjelp for talenter og lovende utøvere i deres egen utvikling.

Utøvere som det søkes stipend for, bør kunne vise til gode sportsligeresultater innen en eller flere idrettsgrener,  eller gjennom uttalelser frafaglig kvalifiserte ledd bekrefte at det finnes et betydeligutviklingspotensiale i          utøveren. Engasjement i laget utover egen personligeutvikling kan bli tillagt vekt. Begrunnet søknad må sendes    inn av utøveren selv eller det laget utøverenrepresenterer. Trenings-og konkurranseplaner, oversikt over    oppnåddeprestasjoner og andre kvalifiserende faktorer skal vektlegges.

Stipendet kunngjøres for medlemmene minst en måned førinnleveringsfristen 15. februar.

Vedtak gjøres av hovedstyret.

Årsmøtet vedtar stipendets størrelse, som i 2021 er på kr 10.000 kr. Stipendet kan deles mellom flere søkere.

Mottaker av stipend må redegjøre for hva de skal bruke pengene til.